Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) năm 2022 với chủ đề “Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TP HCM trong tương lai” – một sự kiện rất quan trọng đối với sự phát triển dài hạn của Thành phố trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội; không chỉ riêng một quốc gia nào, mà là vấn đề toàn cầu; mở ra nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *